FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor om eldstäder, kaminer, skorstenar, insatser och värme

Kan jag montera kaminen själv?

Ja, det kan du. Kom ihåg att eldstäder ska anmälas till kommunen för sotning.

Kan jag montera kaminen direkt på ett trägolv?

Nej, då måste det läggas en stålplåt under insatsen. Vissa produkter har en betongdel som täcker golvet och då är det inte nödvändigt att dessutom beställa en stålplåt. Det kan du läsa om i den monteringsanvisning som finns för nedladdning.

Vilket lim ska jag använda?

De olika kamindelarna ska punktlimmas med värmebeständig akryl eller silikon.

Jag får inte brasan att brinna bra och glasen blir svarta av sot.

Det kan vara ovant att elda i en ny eldstad med ren förbränning. Så här får du fart på brasan.

Lågorna slocknar när jag stänger dörren. Vad gör jag?

Det kan tyda på att drifttemperaturen i brännkammaren inte är tillräcklight hög och att draget från skorstensröret därfor inte blir tilräckligt starkt. Testa att använda finare kluven ved när du tänder brasan och följ instruktionerna i eldningsguiden.

Det ryker in/luktar rök i rummet när jag eldar. Vad gör jag?

Det är ett tecken på att det är undertryck i rummet, dvs. att det är större drag rfån rummet än från rökkanalen. Stäng av eventuell mekanisk ventilation ock köksflaten. Läs mer

Kan jag elda med briketter?

Nej, våra insatser/kaminer är inte godkända för eldning med något annat än ved. Med briketter kan temperaturen i brännkammaren och kanalen bli väldigt hög och det finns risk för överhettning, vilket kan skada produkten och i värsta fall orsaka brand.

Hur torr ska veden vara?

Veden får innehålla max 20 % fukt.

Hur mäter jag fukthalten i veden?

Det finns fuktmätare att köpa för några hundralappar. Det kan vara en bra investering när man ska köpa ved. Det är inte alltid vi är eniga med vedproducenter som marknadsför "torr" ved. Fråga gärna om de kan uppge fukthalten i procent.

Vad behöver jag göra när sotaren kommer?

  • När du fått meddelande om sotning ska hela eldstaden vara tillgänglig och iordningställd så att det går enkelt att sota. Sotaren ska kunna ta sig upp på taket på ett säkert sätt.
  • Stegen ska räcka minst 1 meter över takfoten. Om takfotshöjden är högre än 5 meter ska det finnas ett stegfäste som förhindrar att stegen glider. Det ska finnas en ordentligt monterad takstege. Om skorstenen är högre än 1,5 över taket ska det finnas en arbetsplattform. Sotningsluckan ska vara lättåtkomlig.
  • Ha även monteringsanvisningen till din Nordpeiskamin till hands så att sotaren kan se de aktuella säkerhetsavstånden för din produkt.

Vilken typ av färg kan jag måla kaminen med?

Du kan använda vanlig vattenbaserad färg som är luftgenomsläpplig. Läs våra tips om hur man gör.

Vad gör jag om betongen blir skadad?

Under transport och hantering kan det uppstå små skador på kaminen. Dessa kan repareras med den medföljande fogmassan. För ett perfekt resultat kan du använda lämpligt spackel ovanpå fästmassan och sedan slipa. Mindre ojämnheter spacklas.

Hur rengör jag glaset?

Det enklaste sättet att rengöra glaset på är att torka det med ett fuktat papper. Doppa det fuktade pappret i lite aska, gnid det över glaset och torka av med ett rent papper. Om du har en kamin med höj-/sänkbar lucka framgår det av bruksanvisningen hur du öppnar hela glaset.

Kom ihåg att vänta tills glaset har svalnat innan du rengör det.

Hur stort måste avståndet vara mellan eldstaden och brännbart material?

Avståndet varierar mellan olika produkter. Läs monteringsanvisningen för aktuell kamin. Där hittar du alla gällande minimiavstånd.

Måste man koppla friskluft direkt till eldstaden?

I synnerhet i nya, helt täta hus är det nödvändigt för att få en bra förbränning. I äldre hus behövs det normalt inte.

Måste jag använda Nordpeis omramningar til insatserna?

Nej, det går att använda Nordpeis insatser i en egenmurad omramning. I monteringsanvisningen för insatsen anges säkerhetsavstånd, mått på tillufts-/frånluftsventiler m.m.

Det pratas mycket om "effektiv skorstenshöjd". Vad innebär det?

Effektiv skorstenshöjd är avståndet mellan rökkanalens öppning till toppen av skorstenen. Den bör vara minst 3–3,5 m.

Vad innebär ren förbränning?

En insats med ren förbränning kan hantera de icke förbrända gaser som bildas ovanför veden. Syre tillförs då genom särskilda hål så att dessa gaser antänds. Detta bidrar till att föroreningarna minskar med upp till 90 % och den energi som omvandlas till värme ökar med upp till 60 %.

Hur hög måste temperaturen vara i brännkammaren för att det ska ske en ren förbränning?

Det är inte bara temperaturen som avgör hur väl förbränningen fungerar. En eldstad med ren förbränning har även rätt isolering, lufttillförsel och rätt geometri för att detta ska fungera. Den här funktionen blir särskilt tydlig när ny ved antänds och man minskar lufttillförseln via ventilen. Då kan man se lågor runt hålen längst bak i brännkammaren.

Varför tillförs det inte så mycket luft till insatser/eldstader med ren förbränning?

För att uppnå bästa möjliga förbränning och effektivast utnyttjande av veden måste rätt mängd luft tillföras på rätt ställe i brännkammaren. För stor lufttillförsel kan göra att förbränningen går för snabbt och temperaturen blir för hög, vilket kan skada eldstaden, skorstenen och byggnaden. I dag tas det mer hänsyn till detta än förr då det inte ställdes några krav på testning beträffande säkerhet och miljö.

Var hittar jag dokumentation om hantering, drift och underhåll av produkten?

Dokumentation hittar du under respektive produkt under filer att ladda ner. Du kan även vända dig till den återförsäljare du köpte produkten av.

Förbränningskammare

Förbränningskammaren är noggrant dimensionerad och har rätt mängd isolering och geometri (konstruktion) för att det ska ske en ren förbränning, även när brasan brinner svagt.Brännbara gaser måste hållas kvar i den varma brännkammaren tills allt brännbart är förbränt. De flesta av våra brännkammare är isolerade med Thermotte™, en värmebeständig betongprodukt som är utvecklad för ändamålet. Thermottedelar slits med tiden och kan bytas när de visar tydliga tecken på slitage.Thermotten har en fin ljus färg som bränns ren vid normal användning så att den behåller sin ljusa ton. Thermotten är även betydligt mer slitstark än många andra isoleringsmaterial på marknaden.

Luftspolning av glasen

I äldre eldstäder kan glasluckan lätt bli sotig och den måste därför rengöras ofta. I moderna kaminer har detta problem lösts i och med att det finns en luftkanal ovanför glaset. Syftet med kanalen är att släppa in frisk luft längs glasets övre kant. Luften spolas sedan ner som en gardin över glaset i den varma brännkammaren.Den rena luften hindrar rökgaserna från att komma i kontakt med och sota ner glaset. Den bidrar även till att styra brasans intensitet.

Vad betyder kW?

kW står för kiloWatt, eller 1000 W om man så vill, vilket är en effektenhet. Ett annat sätt att ange detta är i hästkrafter (hk), där 1,36 hk = 1 kW.Effekt är hur stor energimängd som omvandlas under en given tidsperiod.

Eldningsventil

För att kunna styra mängden luft och brasans intensitet har de flesta tillverkare konstruerat en ventil, med vilken man kan styra tillförseln av spolningsluft. Man behöver vänja sig vid sin kamin för att kunna reglera ventilen rätt. För mycket luft ger en alltför intensiv brasa och för hög temperatur. För lite luft (att strypa lufttillförseln) ökar risken för att glaset blir sotigt och att brasan inte kan hålla tillräckligt hög temperatur för att förbränningen ska bli optimal.

Sekundärluft

Veden i brännkammaren börjar avge brännbara gaser när temperaturen i brännkammaren och bränslet stiger. Ved är en förnybar resurs, men det är också ett bränsle som innehåller både fasta material, t.ex kol, och tjärämnen som kan förångas. Fördelningen mellan fasta material och tjärämnen är cirka 20/80, så merparten av vedträet kommer faktiskt att förångas och förbrännas som gas i en vedkamin.För att säkerställa att det finns tillräckligt mycket luft för att dessa gaser ska förbrännas, även när man stryper spolningsluften, finns det ofta fasta sekundärluftöppningar i brännkammarens bakvägg eller i rökavskiljaren. Denna luft måste tillföras ovanför brasan så att den inte påverkar eldens intensitet.

Rökklokka

När förbränningen är färdig vill man dra nytta av värmen i rökgaserna. Det görs med hjälp av en rökklocka. Den sista chansen att dra nytta av värmen från rökgasen innan den försvinner upp i skorstenen är i rökkanalen. Om man vill utnyttja värmen från gaserna på bästa sätt kan en extra meter rökkanal vara en bra investering.Eftersom det är värmen i rökgaserna som genererar draget i kanalen kan inte all värme tas tillvara. Om röken blir för kall kan det också ske en oönskad kondensation i kanalen. Genom att montera oisolerade rökkanaler och ansluta rökkanaler till uttagen ovanpå eller bakom kaminen går det att anpassa eldstaden till de aktuella förutsättningarna.

Tändningsventil

Ibland behöver lite extra luft tillföras direkt till brasan för att den ska ta sig snabbare. Det kan också behövas om man har väntat lite för länge med att lägga in ny ved. Den luften kallas primärluft och styrs ofta av en tändningsventil. Alla eldstäder är inte utrustade med en sådan ventil, men det går också att tillföra luft under tändningsfasen genom att ställa luckan på glänt. Om man glömmer att stänga tändningsventilen kan brasan börja brinna för häftigt, glaset kan bli sotigt av gaserna eller mjölkvitt av den höga temperaturen.

Askbehållare

I vissa kaminer finns en behållare under brännkammaren där den aska som blir kvar samlas.Det är viktigt att askbehållaren har rätt storlek. Om den är för liten gör den ingen nytta. Har man en mindre kamin kan det vara enklare att ta ut askan direkt ur brännkammaren med en liten spade eller asksug. Nordpeis har med få undantag valt att tillverka eldstäder utan askbehållare. Dagens rent förbrännande kaminer är så effektiva att det inte blir så mycket aska och vi rekommenderar därför att man använder en asksug.OBS! Nordpeis rekommenderar att man använder en asksug i mindre brännkammare. Det är en hygienisk och bra lösning jämfört med en liten askbehållare som man riskerar att spilla ut aska från.

Glas

Glaset i våra kaminer är keramiskt. Det innebär att det tål höga temperaturer och är slittåligt. Eldfast glas har högre smälttemperatur och kan därför inte återvinnas som glas. Sortera därför keramiskt glas som eldfast glas. Lämna det inte till glasåtervinning. Det är ett viktigt bidrag till miljön!

Frisklufttillförsel

De flesta av våra produkter är utrustade med ett uttag för anslutning till extern luft. I moderna täta hus är det nödvändigt att tillföra extern luft för att förbränningen ska bli optimal.

Insats

Insatsen är själva brännkammaren med isoleringsskivor, ram och lucka. En insats är helt enkelt "lådan" med de funktioner som behövs för att upprätthålla en bra förbränning. En sluten kamin består huvudsakligen av en insats som är placerad i en omramning av betong, mursten eller liknande. Insatserna finns i flera storlekar och former, med stora glas, små glas och vinklade glas.I vårt sortiment kan man hitta omramningar som är anpassade till de olika insatserna, men man kan även bygga in insatsen själv om man så vill.

Omramning

En insats placeras normalt i en omramning. Omramningen kan bestå av olika icke brännbara material som avger konvektionsvärme. Våra färdiggjutna omramningar är gjorda av armerad specialbetong. Om du vill mura din egen omramning är det viktigt att tänka på att luft måste kunna cirkulera runt insatsen. Det finns krav på hur stora avstånd det måste vara under, vid sidan om och ovanför insatsen.En omramning ger normalt mer konvektionsvärme än en fristående kamin eftersom kanalerna där luften flödar blir betydligt större. Många associerar ordet eldstad med något stort, tungt och utrymmeskrävande som avger lite värme. Moderna omramningar är mindre, tar upp lite golvutrymme och ger mycket bra värme.