Tolkning av krav i teknisk forskrift (TEK17)

Kravet sier(utdrag fra DIBK):

«Skorsteinen må minimum være så lang at ettermontering av ildsted kan gjennomføres kun med individuelt tilpasset røykrør i det aktuelle rommet.» https://www.dibk.no/byggtekniske-omrader/krav-til-skorstein-i-smahus

Svar:

TEK17 § 14-4 (4) stiller følgende energiforsyningskrav for småhus:

(4) Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom

  1. a) boenheten oppføres med vannbåren varme, eller
  2. b) årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus, beregnet etter Norsk Standard NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger.

Nordpeis AS tolker kravet i TEK17 § 14-4 (4) slik at skorsteinen skal føres gjennom ytterkonstruksjonen og videre fram til et oppholdsrom hvor det er naturlig å plassere et ildsted. Med dette mener vi stue eller tilsvarende rom, med henvisning til veiledningens formulering om at alternativet med vannbåren varme "dekker minimum behov for romoppvarming i stue, eller tilsvarende rom"