Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger virksomheter som Nordpeis blant annet en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for og publiseres en gang i året. 

Formålet med loven er å sikre større åpenhet rundt virksomheters håndtering av negative konsekvenser knyttet til virksomhetens håndtering av negative konsekvenser i forbindelse med brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi i Nordpeis ønsker Åpenhetsloven velkommen og tar forpliktelsene på alvor. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

Arbeids- og menneskerettigheter, vår aktsomhetsvurdering

Nordpeis AS er et selskap med beliggenhet i Lier kommune som importerer og selger peiser, ovner og piper til det norske og svenske marked. Importen skjer fra Nibe AB i Sverige, Dovre NV i Belgia og vårt datterselskap Nordpeis Sp. Z o.o. i Polen, som produserer ildsteder og også selger til øvrige markeder i Europa.

Nordpeis AS er 100% eiet av NIBE Industrier, et børsnotert industrielt svensk selskap.

Takhengt peisovn
Forankring av bærekraft i virksomheten

Forankring av bærekraft for Nordpeis AS handler i stor grad om å følge Nibe konsernets relevante policyer og retningslinjer.

Nibe konsernet (og dermed alle datterselskaper) har blant annet signert «UN Global Contract», og vi er gjennom dette forpliktet til å særlig følge 6 av de 17 bærekrafts målene i Agenda 2030. Nordpeis har også
implementert Nibe konsernets «Human Rights policy», «Diversity Policy», Statement on Modern Slavery» og «Business Code for Suppliers».

Vi behandlet åpenhetsloven som et eget tema på styremøte 14. september 2022. Arbeidet rundt dette ble forankret i styret og ansvaret for videre utarbeidelse og oppfølging ble gitt til økonomisjef i Nordpeis AS.

Administrerende direktør er overordnet ansvarlig for rutinen, og skal i samråd med fagansvarlige i ledergruppen sikre at det blir gjennomført aktsomhetsvurderinger i de ulike deler av vår virksomhets
forretningsområder. Det skal avholdes arbeidsmøte for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger minst 1 gang per år. Arbeidsmøtene er planlagt avholdt i januar. I disse arbeidsmøtene foretas risikokartlegging
knyttet til våre innkjøp av varer og tjenester. 

Som grunnlag for kartleggingen legges fysiske besøk, egne spørreundersøkelser og undersøkelser foretatt av Nibe Industrier til grunn.

Redegjørelsen fra ledelsen i Nordpeis AS sine vurderinger ble gjennomgått og signert i styremøte den 29. mars 2023.

Nibe Industrier sin «whistleblower» prosedyre ligger tilgjengelig på vårt intranett som er startsiden for alle ansatte. Det er 2 mulige måter å varsle på, enten anonymt gjennom en web basert portal, eller til leder (som er en ekstern jurist) av Nibes «whistleblower» enhet.

Funn som gjelder Nordpeis AS kan også rapporteres til økonomisjef i Nordpeis AS som loggfører dette og rapporterer videre til ledelsen og styret.

Gjenoppretting der dette er påkrevd

Dersom et avvik har skjedd vil vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet retter opp dette. Er vi ikke selv ansvarlig for bruddet skal vi påvirke at dette skjer.

I forbindelse med åpenhetsloven skal antall faktiske eller meldte tilfeller av brudd på menneskerettigheter logges og rapporteres i henhold til egen rutine for dette. Rapport og rutine skal gjennomgås på det neste årlige arbeidsmøtet.

Kartlegging av Nordpeis påvirkning på mennesker, samfunn og miljø

Gjennom å kartlegge et overordnet risikobilde prioriteres vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging.

Gjennom våre undersøkelser og vurderinger i 2022/2023 er det ikke avdekket brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det vil alltid være risiko knyttet til dette i bransjer med sterkt effektivitetspress, som produksjon og transport. Arbeidet med Åpenhetsloven vil hjelpe selskapet, og avdekke slike forhold.

Aktsomhetsvurderinger i Norge

Vi vurderer risikoen på generelt grunnlag og vurderingen av leverandører av tjenester i Norge. Risikoen er lav hos de fleste, men høyere hos logistikk, lager og transport selskaper. Vår eksterne leverandør av lagertjenester besøkes flere ganger årlig. Ellers kartlegges leverandørene gjennom elektroniske spørreundersøkelser og vi gjør vurderinger basert på dette. Det er ikke avdekket brudd gjennom 2022 som krever oppfølging fra vår side.

 Aktsomhetsvurderinger utenfor Norge

Vi har 3 hovedleverandører av varer og har dermed god oversikt. Våre leverandører av varer er i hovedsak Dovre NV i Belgia som produserer i Belgia og Polen, Nibe AB i Sverige, som er et søsterselskap eid av Nibe Industrier AB og produserer i Sverige, og Nordpeis Sp. Z o.o, som er vårt heleide datterselskap i Polen, som produserer ovner, innsatser og omramminger i Polen. 

Utfordringene i forhold til samfunn og miljø er produksjon og bearbeiding av råvarer. Vårt datterselskap Northstar (Nordpeis Sp. Z.o.o.) gjør en egen kartlegging av sine underleverandører. Disser er i all hovedsak råvareprodusenter, gjennom sin «Long Term Supplier Declaration”

De viktigste råvarene er stål, glass og støpejern, i tillegg til betong. De seneste årene er det gjort store investeringer i forbedring av arbeidsforholdene i forhold til arbeidsmiljø, og spesielt med fokus på luftrensing og ergonomisk forbedring av arbeidsstasjoner i fabrikkene.

Nordpeis Sp. Z o.o, har investert i et nytt moderne bygg for produksjon av betongisolasjon (Thermott). Det er også bygget nye kontorer i tilknytning til produksjonsbygget, hvor det også er et laboratorium for testing og kvalitetskontroll av alle betongvarianter.

Vi gjennomfører jevnlige fabrikkbesøk hos våre hovedleverandører, hyppig hos datter- og søsterselskaper, og minst en gang i året hos Dovre NV.

Dovre NV og Nordpeis Sp. Z o.o er også leverandører til Nibe AB og blir i tillegg til våre undersøkelser, fulgt opp og kartlagt gjennom Nibe konsernets retningslinjer av de.

Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert

Nordpeis skal være åpen om de vurderinger som gjøres i vår verdikjede. Vi vil rapportere åpent og ærlig om tiltak og utfordringer. Informasjon om dette kan fås ved å kontakte enten Adm. Dir. eller Økonomisjef i Nordpeis AS. Vesentlige endringer i selskapets vurdering rundt Åpenhetsloven skal oppdateres i denne redegjørelsen og publiseres på Nordpeis sine nettsider.

Leverandørvurderinger

Alle Nordpeis leverandørers risiko vurderes og godkjennes jevnlig. Våre krav avhenger av leverandørens størrelse og risiko. Risikovurderingen av vareleverandører gjøres i stor grad gjennom Nibe Industrier sin kartlegging, mens vi har sendt ut elektronisk spørreskjema til våre 10 største leverandører. Tre av disse er innenfor logistikk og transport bransjen, mens de resterende er mindre tjenesteleverandører. Vi har vurdert risikoen hos tjenesteleverandørene til å være svært lav, mens den er noe høyere i transport og logistikk bransjen og hos våre vareleverandører.

Aktsomhetsvurderingene skal sette oss i stand til å identifisere, prioritere og håndtere negative virkninger på mennesker, samfunn og miljø i vår verdikjede.

Alle leverandører er innenfor EU og risikoen anses som liten i Norge, Sverige og Belgia, mens det er noe større risiko i Polen. Dette gjelder våre hovedleverandører og våre viktigste leverandører av varer og tjenester og de følges opp jevnlig.

Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak

Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak handler om å gjøre gode aktsomhetsvurderinger og om vi iverksetter effektive tiltak for å hindre gjentakende avvik. De jevnlige fabrikk besøkene og det at våre vareleverandører også følges opp av Nibe AB har en oppdragende effekt og gjør også at vi kan følge opp eventuelle tiltak med tilstedeværelse.

Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning

Basert på risikovurderingen og prioritering av risiko skal det før neste arbeidsmøte utarbeides en plan med hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes for å stanse, forebygge og redusere risiko for negativ påvirkning. Når prioritert risiko er etablert, må tiltak iverksettes. Planen skal beskrive hva vi gjør for å stanse, redusere eller forebygge negativ påvirkning for den prioriterte risiko. Dette kan være oppfølging av en leverandør eller det å søke samarbeid for å påvirke en komplisert problemstilling. Denne planen skal være klar til det neste årlige arbeidsmøtet, som skal være i januar 2024.

Våre aktsomhetsvurderinger – Faktiske funn

Gjennom våre undersøkelser som består av fysiske besøk og kartlegging ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer, har vi ikke avdekket brudd i forhold til vår drift. I forhold til risikoen ved fabrikkene hos våre leverandører av varer og hos leverandørene av transporttjenester har vi ikke vurdert risikoen som så stor at arbeidstagerne er tjent med at vi avslutter samarbeidet.

Informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingen.

Ved ønske om slik informasjon, kan følgende e-post benyttes: [email protected] merket med «Åpenhetsloven».

Du vil få svar på forespørselen din innen tre uker fra vi mottar e-posten.