Ofte stilte spørsmål

Her gir vi deg svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi får

Montering

Hur stort måste avståndet vara mellan eldstaden och brännbart material?

Avståndet varierar mellan olika produkter. Läs monteringsanvisningen för aktuell eldstad. Där hittar du alla gällande minimiavstånd.

Det pratas mycket om "effektiv skorstenshöjd". Vad innebär det?

Effektiv skorstenshöjd är avståndet mellan rökkanalens öppning till toppen av skorstenen. Den bör vara minst 3–3,5 m.

Frisklufttillförsel

De flesta av våra produkter är utrustade med ett uttag för anslutning till extern luft. I moderna täta hus är det nödvändigt att tillföra extern luft för att förbränningen ska bli optimal.

Behöver jag en golvplatta framför eldstaden?

Om inget annat anges i monteringsanvisningarna måste man ha en golvplatta av obrännbart material under hela eldstaden och minst 300 mm framför eldstaden. Vissa fristående eldstäder är konstruerade så att de endast behöver en platta framför eldstaden. Detta anges i installationsanvisningarna. Kontakta din återförsäljare om du är osäker på hur golvplattan ska placeras i förhållande till din eldstad.

Kan jag montera eldstaden direkt på ett trägolv?

Nej, då måste det läggas en stålplåt under insatsen. Vissa produkter har en betongdel som täcker golvet och då är det inte nödvändigt att dessutom beställa en stålplåt. Det kan du läsa om i den monteringsanvisning som finns för ditt produkt.

Kan jag montera eldstaden själv?

Ja, det kan du! Kom ihåg att eldstäder ska anmälas till kommunen för sotning.

Många svenska husägare är vana vid att göra mycket själva och att montera ihop saker, t.ex. en ny eldstad. Det är inget som hindrar att du gör jobbet själv, för det ställs inga formella kompetenskrav på den som ska montera en eldstad.

Dock finns det några saker du bör ta hänsyn till. Det viktigaste är att följa tillverkarens monteringsanvisning till punkt och pricka. Där hittar du nämligen viktig information om monteringen, inklusive information om gällande avstånd till brännbart material, behov av golvplatta, montering av rökkanal m.m. Det är mycket viktigt att man följer dessa instruktioner, både för att det handlar om din egen säkerhet och för att en korrekt montering är en förutsättning för att produktgarantin ska gälla.

Man måste också vara medveten om att det som regel är olika krav och monteringsmått som gäller för olika eldstäder. Du kan därför inte nöja dig med att kolla med grannen eller göra på samma sätt som du gjorde i fritidshuset. Det är med andra ord nödvändigt att du håller dig till de instruktioner som gäller för just den eldstad du har köpt.

Fakta

  • Det är tillåtet att montera en eldstad på egen hand.
  • Följ monteringsanvisningarna för din produkt – till alla murspisar och kaminer hör separata anvisningar.
  • Anmäl installationen till ditt lokala sotningsdistrikt när du är färdig. Dom måste inspektera eldstaden innan du tar den i bruk.
  • Även om du kan göra jobbet själv kan det vara smart att anlita en professionell montör. Då kan du vara säker på att alla krav uppfylls och att jobbet görs snabbt och effektivt. En annan fördel med att anlita en montör är att den personen både kan montera eldstaden och inspektera den, så att allt kan göras samma dag.

Skorsten och eldstad hand i hand

Förutom att montera eldstaden korrekt måste du ta reda på om eldstaden och skorstenen fungerar tillsammans. Det går nämligen inte alltid att ansluta en valfri eldstad till en skorsten. Om eldstad och skorsten inte är dimensionerade för varandra kan luftflödet bli dåligt, förbrukningen av ved kan öka och det bildas mycket sot under förbränningen. Detta bör du kontrollera med någon yrkeskunnig.

Det kan tänkas att skorstenen behöver åtgärdas. Om du har en tegelskorsten kan den till exempel behöva utrustas med kanaler av stål. Då minskar skorstenens diameter, samtidigt som förutsättningarna ökar för att det ska gå att få en bra brasa i den moderna eldstaden.

Tänk också på att stora eldstäder kan vara mycket tunga, ofta flera hundra kilo. Då kan konstruktionen där den ska stå behöva förstärkas så att det inte uppstår skador.

Måste jag ansöka om att installera en ny eldstad/skorsten?

Innan du får installera en ny eldstad måste du göra en bygganmälan. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun. När eldstaden är installerad ska den anmälas till den som ansvarar för sotningen i kommunen. Bygganmälan krävs även för skorsten/rökkanal, vid både nyinstallation och förändringar.

Bygganmälan krävs även för skorsten, vid både nyinstallation och förändringar. För ny rökkanal eller skorsten behöver du söka bygglov om den påverkar byggnadens yttre utseende. Kontakta byggnadskontoret i din kommun för att få veta exakt vad som gäller.

För rökkanaler gäller samma dokumentationskrav som för andra byggärenden. Det innebär att du ska tillhandahålla ritningar och dokumentation på ansvarsförhållanden och inspektioner.

Det är byggherren som ansvarar för att kraven och reglerna uppfylls även om åtgärden inte kräver anmälan eller lov. Det är byggherrens ansvar att söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen om det behövs.

Måste man koppla friskluft direkt till eldstaden?

I synnerhet i nya, helt täta hus är detta nödvändigt för att förbränningen ska fungera. I äldre hus behövs det normalt inte.

Vad gör jag om betongen blir skadad?

Under transport och hantering kan det uppstå små skador på kaminen. Dessa kan repareras med den medföljande fogmassan. För ett perfekt resultat kan du lägga lämpligt spackel ovanpå fästmassan och sedan slipa. Mindre ojämnheter spacklas över.

Vilket lim ska jag använda?

De olika delarna till eldstaden ska punktlimmas med värmebeständig akryl eller silikon.