Vanliga frågor

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får

Montering

Hur stort måste avståndet vara mellan eldstaden och brännbart material?

Avståndet varierar mellan olika produkter. Läs monteringsanvisningen för aktuell eldstad. Där hittar du alla gällande minimiavstånd.

Det pratas mycket om "effektiv skorstenshöjd". Vad innebär det?

Effektiv skorstenshöjd är avståndet mellan rökkanalens öppning till toppen av skorstenen. Den bör vara minst 3–3,5 m.

Frisklufttillförsel

De flesta av våra produkter är utrustade med ett uttag för anslutning till extern luft. I moderna täta hus är det nödvändigt att tillföra extern luft för att förbränningen ska bli optimal.

Behöver jag en golvplatta framför eldstaden?

Om inget annat anges i monteringsanvisningarna måste man ha en golvplatta av obrännbart material under hela eldstaden och minst 300 mm framför eldstaden. Vissa fristående eldstäder är konstruerade så att de endast behöver en platta framför eldstaden. Detta anges i installationsanvisningarna. Kontakta din återförsäljare om du är osäker på hur golvplattan ska placeras i förhållande till din eldstad.

Kan jag montera eldstaden direkt på ett trägolv?

Nej, då måste det läggas en stålplåt under insatsen. Vissa produkter har en betongdel som täcker golvet och då är det inte nödvändigt att dessutom beställa en stålplåt. Det kan du läsa om i den monteringsanvisning som finns för ditt produkt.

Kan jag montera eldstaden själv?

Ja, det kan du! Kom ihåg att eldstäder ska anmälas till kommunen för sotning.

Många svenska husägare är vana vid att göra mycket själva och att montera ihop saker, t.ex. en ny eldstad. Det är inget som hindrar att du gör jobbet själv, för det ställs inga formella kompetenskrav på den som ska montera en eldstad.

Dock finns det några saker du bör ta hänsyn till. Det viktigaste är att följa tillverkarens monteringsanvisning till punkt och pricka. Där hittar du nämligen viktig information om monteringen, inklusive information om gällande avstånd till brännbart material, behov av golvplatta, montering av rökkanal m.m. Det är mycket viktigt att man följer dessa instruktioner, både för att det handlar om din egen säkerhet och för att en korrekt montering är en förutsättning för att produktgarantin ska gälla.

Man måste också vara medveten om att det som regel är olika krav och monteringsmått som gäller för olika eldstäder. Du kan därför inte nöja dig med att kolla med grannen eller göra på samma sätt som du gjorde i fritidshuset. Det är med andra ord nödvändigt att du håller dig till de instruktioner som gäller för just den eldstad du har köpt.

Fakta

  • Det är tillåtet att montera en eldstad på egen hand.
  • Följ monteringsanvisningarna för din produkt – till alla murspisar och kaminer hör separata anvisningar.
  • Anmäl installationen till ditt lokala sotningsdistrikt när du är färdig. Dom måste inspektera eldstaden innan du tar den i bruk.
  • Även om du kan göra jobbet själv kan det vara smart att anlita en professionell montör. Då kan du vara säker på att alla krav uppfylls och att jobbet görs snabbt och effektivt. En annan fördel med att anlita en montör är att den personen både kan montera eldstaden och inspektera den, så att allt kan göras samma dag.

Skorsten och eldstad hand i hand

Förutom att montera eldstaden korrekt måste du ta reda på om eldstaden och skorstenen fungerar tillsammans. Det går nämligen inte alltid att ansluta en valfri eldstad till en skorsten. Om eldstad och skorsten inte är dimensionerade för varandra kan luftflödet bli dåligt, förbrukningen av ved kan öka och det bildas mycket sot under förbränningen. Detta bör du kontrollera med någon yrkeskunnig.

Det kan tänkas att skorstenen behöver åtgärdas. Om du har en tegelskorsten kan den till exempel behöva utrustas med kanaler av stål. Då minskar skorstenens diameter, samtidigt som förutsättningarna ökar för att det ska gå att få en bra brasa i den moderna eldstaden.

Tänk också på att stora eldstäder kan vara mycket tunga, ofta flera hundra kilo. Då kan konstruktionen där den ska stå behöva förstärkas så att det inte uppstår skador.

Måste jag ansöka om att installera en ny eldstad/skorsten?

Innan du får installera en ny eldstad måste du göra en bygganmälan. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun. När eldstaden är installerad ska den anmälas till den som ansvarar för sotningen i kommunen. Bygganmälan krävs även för skorsten/rökkanal, vid både nyinstallation och förändringar.

Bygganmälan krävs även för skorsten, vid både nyinstallation och förändringar. För ny rökkanal eller skorsten behöver du söka bygglov om den påverkar byggnadens yttre utseende. Kontakta byggnadskontoret i din kommun för att få veta exakt vad som gäller.

För rökkanaler gäller samma dokumentationskrav som för andra byggärenden. Det innebär att du ska tillhandahålla ritningar och dokumentation på ansvarsförhållanden och inspektioner.

Det är byggherren som ansvarar för att kraven och reglerna uppfylls även om åtgärden inte kräver anmälan eller lov. Det är byggherrens ansvar att söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen om det behövs.

Måste man koppla friskluft direkt till eldstaden?

I synnerhet i nya, helt täta hus är detta nödvändigt för att förbränningen ska fungera. I äldre hus behövs det normalt inte.

Vad gör jag om betongen blir skadad?

Under transport och hantering kan det uppstå små skador på kaminen. Dessa kan repareras med den medföljande fogmassan. För ett perfekt resultat kan du lägga lämpligt spackel ovanpå fästmassan och sedan slipa. Mindre ojämnheter spacklas över.

Vilket lim ska jag använda?

De olika delarna till eldstaden ska punktlimmas med värmebeständig akryl eller silikon.

Våra produkter

Vad är en askbehållare?

I vissa kaminer finns en behållare under brännkammaren där den aska som blir kvar samlas. Det är viktigt att askbehållaren har rätt storlek. Om den är för liten gör den ingen nytta. Har man en mindre kamin kan det vara enklare att ta ut askan direkt ur brännkammaren med en liten spade eller asksug. Nordpeis har med få undantag valt att tillverka eldstäder utan askbehållare. Dagens rent förbrännande kaminer är så effektiva att det inte blir så mycket aska och vi rekommenderar därför att man använder en asksug. Nordpeis rekommenderar att man använder en asksug i mindre brännkammare. Det är en hygienisk och bra lösning jämfört med en liten askbehållare som man riskerar att spilla ur.

Brännkammare

Brännkammaren är noggrant utformad med rätt mängd isolering och konstruerad för att säkerställa en ren förbränning, även vid lågintensiv eldning. Brännbara gaser måste hållas kvar i den varma brännkammaren tills allt brännbart är förbränt. De flesta av våra brännkammare är isolerade med Thermotte™, en värmebeständig betongprodukt som är utvecklad för ändamålet. Thermottedelar slits med tiden och kan bytas ut när de visar tydliga tecken på slitage. Materialet har en fin ljus färg som bränns ren vid normal eldning och förblir ljus även över tid. Thermotten är dessutom betydligt mer slitstark än många andra isoleringsmaterial på marknaden.

Var kan jag hitta dokumentation om min produkt?

På våra produktsidor hittar du all teknisk information och dokumentation om produkten.

Gå till alla produkter här

Eldningsventil

För att kunna styra mängden luft och brasans intensitet har de flesta tillverkare byggt in en ventil, med vilken man kan styra tillförseln av spolningsluft. Man behöver vänja sig vid sin kamin för att kunna reglera ventilen rätt. För mycket luft ger en alltför intensiv brasa och för hög temperatur. Med för lite luft (lufttillförseln stryps) ökar risken för att glaset blir sotigt och att brasan inte kan hålla tillräckligt hög temperatur för att förbränningen ska bli optimal.

Garanti

Här hittar du information om vår garantivillkor

Insats

Insatsen är själva brännkammaren med isoleringsskivor, ram och lucka. En insats är helt enkelt "lådan" med de funktioner som behövs för att upprätthålla en bra förbränning. En sluten kamin består huvudsakligen av en insats som är placerad i en omramning av betong, mursten eller liknande. Insatserna finns i flera storlekar och utföranden, med stora glas, små glas och vinklade glas. I vårt sortiment finns omramningar som är anpassade till de olika insatserna, men man kan också välja att bygga in insatsen efter sina egna önskemål.

KW

kW står för kiloWatt, eller 1000 W om man så vill, vilket är en effektenhet. Omräknat till den äldre enheten hästkrafter (hk) är 1 kW = 1,36 hk. Effekt är hur stor energimängd som omvandlas under en given tidsperiod.

Måste jag använda Nordpeis omramningar till insatserna?

Nej, det går att använda Nordpeis insatser i en egenmurad omramning. I monteringsanvisningen för insatsen anges säkerhetsavstånd, mått på tillufts-/frånluftsventiler m.m.

Omramning

En insats placeras normalt i en omramning. Omramningen kan bestå av olika icke brännbara material som avger konvektionsvärme. Våra färdiggjutna omramningar är gjorda av armerad specialbetong. Om du vill mura din egen omramning är det viktigt att tänka på att luft måste kunna cirkulera runt insatsen. Det finns krav på hur stora avstånd det ska vara under, vid sidan om och ovanför insatsen. En omramning ger normalt mer konvektionsvärme än en fristående kamin eftersom kanalerna där luften flödar blir betydligt större. Många associerar ordet eldstad med något stort, tungt och utrymmeskrävande som inte avger så mycket värme. Moderna omramningar är mindre, tar inte upp så mycket golvutrymme och avger värme mycket bra.

Utgångna modeller

Här hittar du teknisk dokumentation till våra utgångna modeller.

Ved

Det ryker in/luktar rök i rummet när jag eldar. Vad ska jag göra?

Det är ett tecken på att det är undertryck i rummet, dvs. att luften flödar ut i rummet i stället för in i rökkanalen. Stäng av eventuell mekanisk ventilation och köksfläkten.

För att det ska bli drag från kanalen är det viktigt att brasan tar sig snabbt. Använd fint kluven, torr ved. 

Om ovanstående åtgärder inte fungerar kan skorstenen behöva justeras. Kan skorstenen vara för kort? Draget ökar proportionellt med höjden på skorstenen och det kan vara en bra idé att förlänga kanalen. Är andra eldstäder anslutna till samma kanal?

Kan det dras ut "falsk" luft? Det kan i så fall göra att draget minskar drastiskt. Testa att täta luckor och spjäll till eventuella andra eldstäder och tänd brasan igen.

Ett annat sätt att avhjälpa problem med drag från skorsten kan vara att installera en fläkt så att du själv kan reglera draget.

Hur mäter jag fukthalten i veden?

Det finns fuktmätare att köpa för några hundralappar. Det kan vara en bra investering när man ska köpa ved. Det är inte alltid vi är eniga med vedproducenter som marknadsför "torr" ved. Fråga gärna om de kan uppge fukthalten i procent.

Hur torr ska veden vara?

Veden får innehålla max 20 % fukt.

Kan jag elda med briketter?

Nej, våra insatser/kaminer är inte godkända för eldning med något annat än ved. Med briketter kan temperaturen i brännkammaren och rökkanalen bli väldigt hög och det finns risk för överhettning, vilket kan skada produkten och i värsta fall orsaka brand.

Lågorna slocknar när jag stänger luckan. Vad ska jag göra?

Det kan tyda på att drifttemperaturen i brännkammaren inte är tillräckligt hög och att draget från skorstenen därför inte blir kraftigt nog. Testa att använda finare kluven ved när du tänder brasan och följ instruktionerna i eldningsguiden.

Sekundärluft

Veden i brännkammaren börjar avge brännbara gaser när temperaturen i brännkammaren och bränslet stiger. Ved är en förnybar resurs, men det är också ett bränsle som innehåller både fasta material, t.ex kol, och tjärämnen som kan förångas. Fördelningen mellan fasta material och tjärämnen är cirka 20/80, så merparten av vedträet kommer faktiskt att förångas och förbrännas som gas i en vedkamin. För att säkerställa att det finns tillräckligt mycket luft för att dessa gaser ska förbrännas, även när man stryper spolningsluften, finns det ofta fasta sekundärluftöppningar i brännkammarens bakvägg eller i rökavskiljaren. Denna luft måste tillföras ovanför brasan så att den inte påverkar eldens intensitet.

Tändningsventil

Ibland behöver lite extra luft tillföras direkt till brasan för att den ska ta sig snabbare. Det kan också behövas om man har väntat lite för länge med att lägga in ny ved. Den luften kallas primärluft och styrs ofta av en tändningsventil. Alla eldstäder är inte utrustade med en sådan ventil, men det går också att tillföra luft under tändningsfasen genom att ställa luckan på glänt. Om man glömmer att stänga tändningsventilen kan brasan börja brinna för häftigt, glaset kan bli sotigt av gaserna eller mjölkvitt av den höga temperaturen.

Underhåll och behandling

Hur rengör jag glaset?

Det enklaste sättet att rengöra glaset på är att torka det med ett fuktat papper. Doppa det fuktade pappret i lite aska, gnid det över glaset och torka av med ett rent papper. Om du har en kamin med höj-/sänkbar lucka framgår det av bruksanvisningen hur du öppnar hela glaset.

Kom ihåg att vänta tills glaset har svalnat innan du rengör det.

Jag får inte brasan att brinna bra och glasen blir svarta av sot

Det kan være uvant å fyre i et nytt rentbrennende ildsted.

Les vår Eldningsguide

Luftspolning av glasen

I äldre eldstäder kan glasluckan lätt bli sotig och den måste därför rengöras ofta. I moderna kaminer har detta problem lösts i och med att det finns en luftkanal ovanför glaset. Syftet med kanalen är att släppa in frisk luft längs glasets övre kant. Luften spolas sedan ner som en gardin över glaset i den varma brännkammaren. Den rena luften hindrar rökgaserna från att komma i kontakt med och sota ner glaset. Den bidrar även till att styra brasans intensitet.

Om glaset i våra eldstäder

Glaset i våra eldstäder är keramiskt. Det innebär att det tål höga temperaturer och är slittåligt. Eldfast glas har högre smälttemperatur och kan därför inte återvinnas som glas. Sortera därför keramiskt glas som eldfast glas. Lämna det inte till glasåtervinning. Det är ett viktigt bidrag till miljön!

Hur hög måste temperaturen vara i brännkammaren för att det ska ske en ren förbränning?

Det är inte bara temperaturen som avgör hur bra förbränningen blir. En eldstad med ren förbränning måste även ha rätt isolering, lufttillförsel och rätt dimensioner för att detta ska fungera. Detta syns särskilt tydligt när ny ved antänds och man minskar lufttillförseln via ventilen. Då kan man se lågor runt hålen längst bak i brännkammaren.

Brännkammare

Brännkammaren är noggrant utformad med rätt mängd isolering och konstruerad för att säkerställa en ren förbränning, även vid lågintensiv eldning. Brännbara gaser måste hållas kvar i den varma brännkammaren tills allt brännbart är förbränt. De flesta av våra brännkammare är isolerade med Thermotte™, en värmebeständig betongprodukt som är utvecklad för ändamålet. Thermottedelar slits med tiden och kan bytas ut när de visar tydliga tecken på slitage. Materialet har en fin ljus färg som bränns ren vid normal eldning och förblir ljus även över tid. Thermotten är även betydligt mer slitstark än många andra isoleringsmaterial på marknaden.

Vilken typ av färg kan jag måla kaminen med?

Du kan använda vanlig vattenbaserad och luftgenomsläpplig färg.

Läs våra tips om hur man kaklar eller målar eldstaden

Vad behöver jag göra när sotaren kommer?
  • När du fått meddelande om sotning ska hela eldstaden vara tillgänglig och iordningställd så att det går enkelt att sota. Sotaren ska kunna ta sig upp på taket på ett säkert sätt.
  • Stegen ska räcka minst 1 meter över takfoten. Om takfotshöjden är högre än 5 meter ska det finnas ett stegfäste som förhindrar att stegen glider. Det ska finnas en ordentligt monterad takstege. Om skorstenen är högre än 1,5 över taket ska det finnas en arbetsplattform. Sotningsluckan ska vara lättåtkomlig.
  • Ha även monteringsanvisningen till din Nordpeiskamin till hands så att sotaren kan se de aktuella säkerhetsavstånden för din produkt.