Eldningshjälp:

Vänligen välj det som passar dig nedan :

1. Bostad och eldstad

Jag har en ny eldstad i en ny bostad (2010 eller senare)

ORSAK:

 • Ofta kan ventilationsanläggningen vara inställd så att den skapar ett undertryck. Ventilationsanläggningen kan då orsaka ett så kraftigt drag att det påverkar eldstaden.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD:

 • Kontrollera om det monterats en kanal för extern tilluft till eldstaden och om den är igensatt.
 • Kontrollera hur ventilationssystemet är inställt.

Jag har en ny eldstad i en äldre bostad (före 2010)

ORSAK

 • När man byter ut en eldstad byter man ofta till en nyare och modernare modell. Eftersom det finns krav på hur rent eldstäder ska förbränna kan det behövas mer lufttillförsel, vilket kan göra att det känns svårare att få fart på den nya eldstaden.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Elda med tändved för att torka ut och värma upp rökkanalen (särskilt viktigt om eldstaden/skorstenen inte använts på ett tag).
 • Man kan också öppna ett fönster för att se om det fungerar bättre då. Om det krävs ett öppet fönster tillförs det inte tillräckligt med luft från rummet till förbränningen.

2. Typ av skorsten

Skorsten är kort (mindre än 3 meter)

ORSAK

 •  Kort skorsten = sämre drag. Långt skorsten = bättre drag

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Vi rekommenderar att skorstenar ska vara minst 3,5 meter långt från anslutningen på eldstaden till toppen. Element-, leca-, tegelskorstenar ska vara minst 4 meter höga.

Jag har murad skorsten (tegel/element)

ORSAK

 • Gemensamt för dessa skorstenar är att de kan bli fuktiga när de inte används på ett tag. Då blir skorstenen kall och rå och man kan uppleva att draget blir sämre.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Kontrollera att rökkanalen är fri från eventuella blockeringar.
 • Elda med tändved (endast tändved) och ha dörren på glänt för att torka ut och värma upp skorstenen (särskilt viktigt om eldstaden inte använts på ett tag).
 • Testa att stänga dörren efter 5–15 minuter, slocknar brasan kan man fortsätta elda lite till med dörren på glänt.

Jag har stålskorsten

ORSAK

 • Ett skorsten av stål värms upp mycket snabbare än en traditionell murad skorsten.

FÖRSLAG TILL ÅTGÂRD

 • Kontrollera att rökkanalen är fri från eventuella blockeringar.
 • Även om ett stålskorsten värms upp snabbare än andra skorstenar kan man ändå uppleva olika problem.
 • Också stålskorsten måste värmas upp för att luftflödet ska bli optimalt.

Flera eldstäder är anslutna till samma skorsten

ORSAK

 • Rökkanalen hämtar luft från den plats där den enklast kan dras ut.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Kontrollera att packningar för glas, lucka osv. är hela och tätar ordentligt.
 • Om man har flera eldstäder som är anslutna till samma skorsten är det en bra idé att stänga ventiler/spjäll/regulatorer på de eldstäder som inte används.
 • Om en ny och en gammal eldstad är anslutna till samma kanal kan den gamla eldstaden ändå vara så otät trots att man stängt spjäll/ventiler att det blir dåligt luftflöde till den nya eldstaden.

3. Tilluft till eldstaden

Tilluft via skorsten med dubbla kanaler

ORSAK

 • Jag har en murad skorsten med dubbla kanaler, där den ena används för tilluft till eldstaden.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Det är ingen bra lösning eftersom den kanal man använder för tilluft kan värmas upp av rökkanalen så att luften i stället flödar uppåt i tilluftskanalen.

Får eldstaden luft från husets utsida (genom t.ex. skorsten, yttervägg eller golv)?

ORSAK

 • De flesta nyare eldstäder har en tilluftsanslutning som man kan ansluta en slang till för att tillföra luft till förbränningen, t.ex. från en separat luftkanal i skorstenen.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Kontrollera att kanalen inte är igensatt.
 • Är tilluftsslangen ordentligt ansluten till tilluftsanslutningen (tätar ordentligt, fäst med slangklämmor osv.)?
 • Om det ändå inte skulle fungera bör du kontakta din återförsäljare

Det är inte monterad en friskluftsslang till eldstaden

ORSAK

 • Ingen friskluftsslang är ansluten till eldstaden

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Öppna ett fönster eller en dörr för att säkerställa att det tillförs tillräckligt med luft till eldstaden. Om det fungerar då måste det tillföras mer luft till rummet via ventiler eller liknande.

Får eldstaden luft från rummet?

ORSAK

 • Eldstaden behöver luft för förbränningen i brännkammaren.
 • Om det inte tillförs tillräckligt med luft kommer eldstaden inte att fungera korrekt

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD:

 • Förklaringen kan vara så enkel som att eldstaden inte tillförs tillräckligt med luft från det rum där den står. Orsaken kan vara att det finns få eller inga ventiler som tillför luft till rummet.
 • Öppna ett fönster eller en dörr för att säkerställa att det tillförs tillräckligt med luft till eldstaden. Om det fungerar då måste det tillföras mer luft till rummet via ventiler eller liknande.

4. Andra problemställningar

Eldstaden fungerade bra i fjol, men inte nu

ORSAK

 • Svårt att veta något om orsaken till det. Vad är annorlunda nu mot förra året?

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Kontrollera att det inte är något som blockerar rökkanalen/skorstensröret.
 • Om man har en murad skorsten bör man också kontrollera den rökkanal som går från eldstaden och in i skorstenen.

Den gamla eldstaden fungerade bra, men inte den nya

ORSAK

 • Det kan upplevas som att det är svårare att elda i nya eldstäder än i äldre.
 • Eftersom det finns krav på hur rent eldstäder ska förbränna behöver nya eldstäder mer lufttillförsel eftersom de är betydligt tätare än de äldre.
 • I de nya eldstäderna måste luften kunna flöda på ett helt annat sätt än i de äldre.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Öppna ett fönster eller en dörr för att säkerställa att det tillförs tillräckligt med luft till eldstaden. Om det fungerar då måste det tillföras mer luft till rummet via ventiler eller liknande.
 • Elda med tändved (endast tändved) och ha dörren på glänt för att torka ut och värma upp skorstenen (särskilt viktigt om eldstaden inte använts på ett tag).
 • Testa att stänga dörren efter 5–15 minuter, slocknar brasan kan man fortsätta elda lite till med dörren på glänt.

Det ryker från eldstaden när köksfläkten är på

ORSAK

 • En köksfläkt eller liknande kan skapa ett stort undertryck så att luft/rök kan dras ut från eldstaden till rummet.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Se till att luftflödet är optimalt/bra innan köksfläkten eventuellt sätt spå. Om problemet kvarstår bör man överväga att koppla in extern tilluft eller ev. fler väggventiler för att säkerställa att det kommer in tillräckligt med luft i rummet.
 • Kontrollera att packningarna för glas, lucka osv. är hela. Om någon av packningarna är trasig eller sliten bör den bytas ut.
 • Man kan montera en röksug/fläkt på röret för att säkerställa ett bra luftflöde.

Lågorna i brännkammaren slocknar

ORSAK

 • Lågorna i brännkammaren kvävs och dör ut även om ventilerna är fullt öppna.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Öppna ett fönster eller en dörr för att säkerställa att det tillförs tillräckligt med luft till eldstaden. Om det fungerar då måste det tillföras mer luft till rummet via ventiler eller liknande.
 • Om man har en ventilerad skorsten där eldstaden får luft via en separat luftkanal ska det kontrolleras att det inte finns något som blockerar denna kanal.
 • Elementskorstenar måste värmas upp och torka ut ordentligt för att luftflödet ska bli optimalt.
 • På elementskorsten är det viktigt att värma och torka ut skorstenen innan ett optimalt drag uppnås.

Jag har renoverat och eldstaden fungerar inte som tidigare

ORSAK

 • Det är mycket som kan påverka eldstaden när man renoverar.
 • Huset blir tätare och rummet tillför inte eldstaden lika mycket luft som tidigare. Kanske har man installerat en ventilationsanläggning, köksfläkt eller liknande som också kan påverka luftflödet.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Öppna ett fönster eller en dörr för att säkerställa att det tillförs tillräckligt med luft till eldstaden. Om det fungerar då måste det tillföras mer luft till rummet via ventiler eller liknande.

Röken dras inte upp i skorstenen

ORSAK

 • Röken dras inte upp i skorstenen.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Kontrollera att det inte är något som blockerar rökkanalen/skorstensröret.
 • Om kanalen inte är blockerad kan man öppna ett fönster eller en dörr för att säkerställa att det tillförs tillräckligt med luft till eldstaden. Om detta fungerar, då måste det tillföras mer luft till rummet genom ventiler eller liknande.

Då och då kommer det rök ur eldstaden

ORSAK

 • Då och då kommer det rök ur eldstaden

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

 • Detta kan ske om bostaden är omgiven av hög bebyggelse, berg, skogar, träd eller liknande.
 • Det kan också förekomma vid lågtryck.

Hur elda på rätt sätt?

Moderna eldstäder ställer hårdare krav än äldre eldstäder på skorstensdrag, frisk luft för förbränning och tändning för att få förbränningen att fungera optimalt.

Läs mer

Har du inte fått svar på dina frågor eller vill du skicka en förfrågan till oss?

Om du har problem med en Nordpeis-produkt, eller behöver vägledning ber vi dig att fylla i vårt reklamationsformulär. Läs även igenom våra garantivillkor.